DEPT. NO.2(XINYI)

Business information:

Head of Dept.:LIU,JING-HAN

Consulting Service:CONTACT US

Phone:(02)2761-6779

FAX:(02)2761-6766

Contact Address:155, Section 1, Keelung Road, Xinyi District, Taipei CityMap

Area:Taipei City Zhongzheng、Da’an、Xinyi 、Songshan Dist

E-mail:grayliu@tokyonet.com.tw

Business office location: